• Doel: Bespreking resultaten van de inventarisatie windmolen-biotopen in het Land van Cuijk, in relatie tot de huidige en toekomstige omgevingswet.
  • Voor wie: molenaars, eigenaren, betrokken gemeenten, dorps-/wijkraden en buren van molens.
  • Locatie: MFC het Kruispunt Kerkplein 6 5835 AT Beugen
  • Datum: 28 november 2019
  • Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 u)
  • S.v.p. graag aanmelden vóór 16 nov via secretaris@molenvrienden.nl o.v.v. het aantal personen waarmee u komt.

Voor de instandhouding van de Nederlandse molens wordt voortdurend gestreden. Niet omdat de molens zelf gevaar lopen te verdwijnen: in dat opzicht is het pleit grotendeels beslecht. De strijd om de plek die molens in het landschap innemen is echter in volle gang. Steeds weer dreigen molens tussen oprukkende bebouwing of uitdijende beplanting te verdwijnen.

Molens zijn monumenten die de identiteit van menig Nederlands landschap bepalen. Daarom verdienen ze het om hun cultuurhistorische plek daarin te behouden. Molens zijn bovendien levende monumenten. Het zijn werktuigen. Voor hun werking stellen ze specifieke eisen aan hun omgeving. Wordt niet aan die eisen voldaan, dan is de molen gedoemd tot stilstaan en verval.

De omgeving waarmee een molen in relatie staat noemen we de molenbiotoop. Binnen de molenwereld hechten wij een zeer groot belang aan een goede (vrije) windvang voor onze molens. Voor de molens in ons gebied van het Land van Cuijk zijn overzichten gemaakt van de huidige situatie rond de molen v.w.b. objecten (bomen en gebouwen) die de vrije windvang van de molens belemmeren.

Op donderdag 28 november 2019 organiseren wij een bijeenkomst waarin de methodiek van deze overzichten worden uitgelegd aan molenaars, eigenaren, betrokken gemeenten en dorps-/wijkraden. Tevens gaan wij in op wat e.e.a. te betekenen heeft voor de huidige en toekomstige omgevingswet van betrokken gemeenten.

Langs deze weg willen wij U uitnodigen voor deze bijenkomst waarin de resultaten van de inventarisatie windmolen-biotopen in het Land van Cuijk, in relatie tot de omgevingswet worden besproken.

Weet U iemand die belang bij deze bijeenkomst heeft, stuur dan deze uitnodiging door!

Uitnodiging (pdf)